Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

Adatkezelés

9.1. A Szolgáltató - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998 évi VI. törvény, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban – az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően biztosítja a felhasználók személyes adatainak a védelmét, ennek keretében:

- a Megrendelő által a Szolgáltatónak szolgáltatott bármely jellegű információt a Szolgáltató bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel;

- a Megrendelő a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére a Szolgáltató előzetesen adott írásos hozzájárulása nélkül;

- azzal, hogy a Megrendelő információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja a Szolgáltatónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor a Megrendelő egyetért azzal, hogy a Szolgáltató szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

 

9.2. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, a Szolgáltató által biztosított megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználók az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve adataik önkéntes megadásával megadottnak kell tekinteni.

 

9.3. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer fejlesztése és a felhasználók jogainak védelme. A Szolgáltató a felhasználó által megadott személyes adatokat a jelen pontban rögzített céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - amennyiben jogszabály a Szolgáltaót erre nem kötelezi - kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, a megadott e-mail címen történt valamennyi belépéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az e-mail címet regisztráló felhasználót terheli.

 

A Megrendelő/Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelezően megadandó adatok esetén azadatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztrációnak a Szolgáltató, vagy a felhasználó általi törlésére bármikor sor kerülhet. A Szolgáltató által esetlegesen naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számítva legfeljebb 6 hónapig tárolja. A fenti korlátozások nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során, vagy egyéb módon megadott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

9.4. A megadott felhasználói adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató munkatársai, alkalmazottjai jogosultak megismerni, de azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Szolgáltató informatikai rendszerének üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendszerezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszergazda, futár, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

9.5. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségek útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, amely esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók, de az adattörlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, amelyeket a Szolgáltató az adott jogszabályban előírt időtartamig köteles megőrizni.

 

9.6. A felhasználó a mindenkor hatályos Infotv., illetve Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, emellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) is fordulhat a Szolgáltató adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

9.7. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okoz, a Szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

 

9.8. A felhasználók e-mail címeinek kezelése elsősorban a felhasználók azonosítását, illetve a felhasználókkal történő kapcsolattartást szolgálja. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó a hírlevél-listáról bármikor leiratkozhat, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 

9.9. A Szolgáltató informatikai rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott adatokkal. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, de lehetőséget biztosít a felhasználónak arra is, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

9.10. A Szolgáltató gondoskodik a felhasználó által megadott adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, továbbá minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhív ezen kötelezettségeinek teljesítésére.

 

9.11. Adatvédelmi Irányelvek a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

 

9.11.1. A Szolgáltató alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, - ezért minden rendelkezésére álló eszközzel és minden lehetséges módon  arra törekszik, hogy a Megrendelők adatait a 2018. május 25.-én hatályba lépett EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezelje. Tekintettel arra, hogy az ennek alapját képező jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a Szolgáltató jelen dokumentumban kívánja tájékoztatni Megrendelőit, illetve a vele kapcsolatba lépő személyeket a személyes adataik gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor termékek és/vagy szolgáltatások folytán kerül kapcsolatba a Szolgáltató weboldalán, közösségi oldalakon, vagy más egyéb mobilalkalmazáson keresztül. A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató egyaránt vonatkozik a Megrendelőkre, lehetséges Megrendelőkre, a Weboldal látogatóira, szállítókra (és kereskedelmi partnerekre), illetőleg mindezek munkavállalóira. Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve). Személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség elve). Személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság elve). Személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság elve). Személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozhatóság elve). Személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága,

- az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,

- véletlen elvesztésével,

- megsemmisítésével vagy

- károsodásával szembeni

védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve). Az adatkezelő felelős a fenti alapelvek maradéktalan megvalósulásáért, és képes azok igazolására (elszámoltathatóság elve).

9.11.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek  mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját a Szolgáltató közzéteszi weboldalán.

9.11.3. A Megrendelők, illetve a Szolgáltatóval kapcsolatba lépő személyek adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatásért a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőjéhez a familyandstyle@gmail.com e-mail címen keresztül fordulhatnak.

 

9.11.4. A kezelt személyes adatok köre:

·       a Megrendelő felhasználói fiókjának elkészítése során továbbítja a Szolgáltatónak e-mail címét, vezeték- és keresztnevét;

·       a Megrendelő emellett a Szolgáltató felülethez tartozó személyes oldaladon (Saját fiók) további információt is megadhat, úgyis mint: becenév, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, születési idő, legmagasabb végzettség, szállítási cím, másodlagos e-mail cím, bankkártyaadatok stb.;

·       a Megrendelő rendelés leadásakor információt ad a Szolgáltatónak magáról, a megvásárolni kívánt termékről, szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, stb.

·       A Szolgáltató nem gyűjt és semmilyen módon nem kezel az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjti és nem kezeli.

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

 

Az adatgyűjtés körei:

a)       Önre vonatkozó adat:
az Ön neve;
az Ön munkaköre;
cégnév;
e-mail cím;
az Ön telefonszáma;
ügyfélkapu információ;
az ön cégének címe;
az Ön neme;
születési ideje;
mindazok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre;
amennyiben belép a székhelyünkre/telephelyünkre, kamerafelvétel Önre vonatkozóan.

 

b)      Adat weblapjaink látogatóiról és applikációink szoftvereink felhasználóiról (amennyiben releváns):
amennyiben weblapunk látogatója, az Ön IP címe;
 
c)       Adatok az általunk nyújtott szolgáltatásokról:
adatok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön igényét kivizsgáljuk és az igényelt szolgáltatást teljesítsük;
ügyfélkapcsolat fenntartásához és a szükséges átvilágításokhoz szükséges adat;
 
d)      Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket mi veszünk igénybe Öntől:
az Ön weblapja;
az ön fényképe kapcsolattartási adatai
önéletrajz, pályázat és pályázati adat; és feljegyzés;
szállítói átvilágítás adatai;
munkahelyi kapcsolattartási adatok (telefonszám, postai cím, levelezési cím, e-mail cím);
azonosításhoz szükséges adat és cím;
fizetési adatok, költségelszámolások, bankszámlaadatok.

 

9.11.5. Az adatkezelés célja és jogalapja:

A Szolgáltató a Megrendelő Személyes adatait az alábbi célokból használhatja fel:

1.    A Szolgáltató által a Megrendelő részére történő szolgáltatások nyújtásához:

Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben alkalmazandók:

·       Felhasználói fiók létrehozása és kezelése a Szolgáltató webes felületén;

·       Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is;

·       Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru, vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;

·       Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;

·       Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;

·       Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve a Szolgáltató által hirdetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően a Megrendelő által hozzánk intézett kérdések megválaszolását.

A Megrendelő adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

2.    A Szolgáltató Szolgáltatásaink fejlesztéséhez:

A Szolgáltató a lehető legszínvonalasabb szolgáltatás és online vásárlói élmény biztosításához többek között a Megrendelők vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására jogos üzleti érdekeire alapozva piackutatást végezhet, ugyanakkor mindig szem előtt tartja azt, hogy a a Megrendelők alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során csorbát ne szenvedjenek.

3.    Marketing tevékenységekhez:

A Szolgáltató célja a Megrendelőket folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körükbe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatairól és legfrissebb híreiről. Ennek érdekében –- bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küld elektronikus csatornáin keresztül (e-mailben / SMS-ben / mobil értesítésben / bannerek, felugró üzenetek formájában / stb.), valamint tájékoztat a Megrendelő által korábban vásárolt, illetve megrendelni kívánt termékekhez hasonló, vagy azokat kiegészítő termékekről, továbbá más egyéb kereskedelmi jellegű megkeresést, valamint személyre szabott ajánlatokat jelenít meg Weboldalán, illetve a mobilalkalmazáson keresztül. Annak érdekében, hogy a Megrendelők érdeklődésére számot tartó információval láthassa el őket, a Szolgáltató felhasználói profilalkotás céljából felhasználhat bizonyos adatokat a Megrendelők vásárlási szokásaival (pl. megtekintett termékek/kívánságlistához adott termékek/megvásárolt termékek) kapcsolatban. A Szolgáltató minden esetben gondoskodik róla, hogy az ilyen jellegű adatkezelés és -feldolgozás a Megrendelő jogainak és szabadságainak legteljesebb figyelembe vételével történjen, és szavatolja, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések a Megrendelőre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, jogait nem korlátozzák, azokat különösebben nem érintik.

A Szolgáltató bizonyos marketingtevékenységeit jogos üzleti érdekeire hivatkozással kereskedelmi működése népszerűsítésére és fejlesztésére használja. Minden olyan esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekeire tekintettel a Megrendelőhöz kapcsolódó információt használ fel, azt a Szolgáltatótól e körben elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával teszi, hogy a Megrendelő alapvető jogai és szabadságai ne sérüljenek. Ugyanakkor a Megrendelő bármikor kérheti a Szolgáltatótól a fentebb körülírt módok bármelyikének igénybe vételével, hogy Megrendelő személyes adatainak marketingcélú kezelését szüntesse meg, mely kérésre a Szolgáltató a lehető leghamarabb válaszol.

4.    Szolgáltató jogos üzleti érdekeinek védelméhez:

Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor a Szolgáltató saját jogai és üzleti érdekei érvényesítése és kereskedelmi tevékenysége védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

·       védelmi és egyéb óvintézkedések a Weboldalt és egyéb (közösségi) értékesítési felületet használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen;

·       intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;

·       intézkedések minden további kockázat kezelésére.

A Szolgáltatónak az adatkezelés és -feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazása a saját kereskedelmi tevékenysége védelmét célzó jogos üzleti érdekéből adódik, miközben folyamatosan szavatolja, hogy az általa végrehajtott, vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekei és a Megrendelő alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.

A Szolgáltató ezen jogalap alkalmazása során is figyelemmel van a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírásokra, valamint a következő pontok szerinti érdekmérlegelési tesztet végez el:

- 1. lépés: Legelőször azt veszi számba, hogy az általa kívánt cél eléréséhez feltétlenül szükséges-e a személyes adat kezelése, vagy létezhet- e olyan megoldás, amellyel megvalósítható a tervezett cél elérése személyes adatok kezelése nélkül.

- 2. lépés: A Szolgáltató jogos érdekét a lehető legpontosabban határozza meg.

- 3. lépés: A Szolgáltató az előzőek szerinti az adatkezelési cél alapulvételével meghatározza, hogy pontosan milyen személyes adat, meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek.

- 4. lépés: A Szolgáltató számba veszi az érintett érdekeit, vagyis azokat a szempontokat, amelyeket az érintett felhozhat az adatkezeléssel szemben.

- 5. lépés: A Szolgáltató mérlegeli a 4. lépésben meghatározott érdekelti szempontokat a saját érdekeivel szemben, és ennek alapján állapítja meg, hogy szükséges és arányos-e a kívánt cél eléréséhez a korlátozás.

Előfordulhat olyan eset is, hogy a Szolgáltató más, a Megrendelőre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphat.

A Szolgáltató az adatkezelést és -feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségei teljesítésére figyelemmel végzi, így különösen azért, hogy a hatályos törvények által az adott ügyletre vonatkozóan előírt alapelvek és értékek szavatolásához szükséges.

A fentieknek megfelelően nevesített jogalapok az alábbiak:

a)       a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása - jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b)      kapcsolattartás - jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

c)       szerződéses partnerek adatainak kezelése - jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

d)      marketing tevékenység - jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

marketing tevékenység céljából a Szolgáltató közösségi (facebook, instagram és twitter) oldalt is üzemeltet, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 

9.11.6. A Megrendelők személyes adatai tárolásának időtartama:

A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait főszabály szerint a felhasználói fiók meglétének időtartamáig tárolja. Ettől függetlenül a Megrendelő bármikor kérheti a Szolgáltatótól bizonyos adatainak törlését, vagy a felhasználói fiók megszüntetését, mely kérésre a Szolgáltató válaszol azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítja az – akár a felhasználói fiók megszüntetését követően is fennálló – törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést.

Amennyiben a Megrendelő nem rendelkezik felhasználói fiókkal, a Szolgáltató főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt köteles a megrendelés teljesítésétől számított 3 [három] év időtartamig tárolni. A fent írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a Szolgáltató a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan köteles a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

 

9.11.7. A Megrendelők személyes adatainak továbbítása:

A Szolgáltató bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítja a Megrendelő személyes adataidat, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataidhoz:

·       biztosítási vállalatoknak;

·       a Szolgáltató piackutatási szolgáltatást végző partnereinek;

·       a Szolgáltató marketing/telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleinek;

·       a Szolgáltató pénzügyi/banki szolgáltatást nyújtó partnereinek;

·       a Szolgáltató futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinak;

·       finanszírozási lehetőséget biztosító cégeknek: pénzügyi partnereknek

A Szolgáltató jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat köteles kiadni közhatalmi szerveknek.

A Szolgáltató teljes körűen szavatolja, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá a Megrendelő adataihoz.

9.11.8. A Megrendelők személyes adatai biztonságának védelme:

A Szolgáltató vállalja, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatolja.

A Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait biztonságos szervereken tartja, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhelybővítési mechanizmusok használatával.

Fizetésekhez a Simple PAY fizetéstámogató szolgáltatásait használjuk. Minden fizetéssel kapcsolatos információ SSL technológiával biztosított titkosítást kap.

A fentiek ellenére a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a Szolgáltató ellenőrzése alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállal felelősséget.

9.11.9. A Megrendelő adatbiztonsággal kapcsolatos jogai:

A Megrendelőt az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel a személyes adatok vonatkozásában, így különösen:

-          kérheti az adataihoz való hozzáférést,

-          kérheti a Szolgáltató nyilvántartásában tévesen szereplő adatok helyesbítését,

-          tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,

-          joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál, vagy

-          keresetet intézzen az illetékes bírósághoz,

-          helyzettől függően jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

A Megrendelő jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud a Szolgáltatóval kapcsolatba lépni, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni, azt az alábbiak figyelembe vételével teheti meg:

Azonosítás. Valamennyi, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük, ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a felhasználói fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg a Szolgáltatónak. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizze.

Díjak. Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban a Szolgáltató nem számít fel díjat, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése alaptalan, fölöslegesen ismétlődő, aránytalan vagy túlzó, mely esetben az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítja. A Szolgáltató esetleges díjfizetési igényéről minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesíti a Megrendelőt.

Válaszadási határidő. A Szolgáltató minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszol, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult vagy ha a Megrendelő egyszerre több kérést küldött, mely esetben a Szolgáltató válaszát legfeljebb három hónapon belül megküldi a Megrendelőnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükség a kérés feldolgozásához, azt jelzi a Megrendelőnek, illetve ennek keretében előfordulhat, hogy a Szolgáltató a kérés minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kér be a Megrendelőtől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szükség, és mivel kapcsolatban merültek fel aggályok, ha vannak ilyenek.

Harmadik fél joga. A Szolgáltató nem köteles a Megrendelő kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

Megrendelő bármikor kapcsolatba léphet a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőjével választása szerint a megadott  értesítési címek bármelyikére küldött megkeresés formájában.